Търсене

Политика за поверителност

СЪОБЩЕНИЕ за поверителност

 

Ние, от „УЛТРАДЕНТАЛ“ ООД, освен че помагаме вашите пациенти да получават най-доброто качество в сферата на медицинските изделия, поемаме грижата за защитата на личните ви данни и тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване.

Предоставяме Ви информация за начина, по който обработваме личните Ви данни в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е „УЛТРАДЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 131437486, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Николай Хайтов” № 34, партер, магазин 3, имейл: office@ultradental.net, тел: +359 2 953 35 57.

Лични данни

Обработваме данни за идентификация на своите клиенти – лекари по дентална медицина като имена; данни за контакт като телефонен номер, адрес, имейл адрес, образование; данни за упражняваната дейност, квалификация и закупени продукти.

Информацията се предоставя лично и доброволно от клиентите, проявили интерес към наши продукти и/или закупили предлаганите от нас медицински изделия, както и e налична в публично достъпни източници като Български зъболекарски съюз, регистри на професионални гилдии, Търговския регистър към Агенция по вписванията и Регистър Булстат.

Цели, за които обработваме личните данни

Като търговец на медицински изделия преимуществено обработваме лични данни на своите клиенти за целите на сключване и изпълнение на договори за продажба на медицински и стоматологични изделия, доставяне на закупените от Вас продукти и съпътстващите ги счетоводни цели. В търговската си дейност оказваме съдействие на своите клиенти при рекламация на изделията, като я насочваме към конкретния производител на медицински изделия.

В случаите, в които сте закупили медицински изделия, които впоследствие са блокирани и изтеглени от пазара по заповед на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), ние използваме лични данни за установяване на контакт с вас с оглед изпълнение на нарежданията на ИАЛ за осигуряване на вашата безопастност и тази на пациентите ви.

Организираме също професионални обучения за специалисти в областта на денталната медицина. В тези случаи лични данни се обработват за сключване и изпълнение на договор за специализирано обучение, регистриране и изготвяне на сертификати за участие. Можем да Ви поканим на наше обучително събитие или на представяне на продукти, които представляват интерес за Вас чрез обаждане по телефон или изпращане на електронни съобщения.

Лични данни могат да бъдат обработвани и с оглед гарантиране на мрежовата и информационна сигурност.

 

Основания за обработване на личните данни

Личните данни се обработват на едно от следните основания:

– съгласие;

– сключване и изпълнение на договор за продажба на медицински изделия, договор за специализирано обучение;

– изпълнение на законови задължения;

– легитимен интерес за целите на директния маркетинг;

– легитимен интерес за осигуряване и поддържане на информационна и мрежова сигурност.

Разкриване и предаване на лични данни

При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост, лични данни в обем, нужен за постигане на целите на обработване, могат да бъдат предоставени на нашите счетодовители за целите на издаване на фактура, на куриери за осъщестяване на доставка на закупените изделия, на рекламни агенции за издаване на сертификати за участие в обучения, на нашите специалисти по информационна сигурност.

В качеството си търговец на медицински изделия в определени от закона случаи при блокиране и изтегляне от пазара на медицински изделия по заповед на изпълнителния директор на ИАЛ сме длъжни, за да спазим изискванията за безопастност да предоставим информация на ИАЛ, която включва и Ваши лични данни.

Други държавни органи и органи на съдебната власт могат да получат информация само при условията и по реда, установен в закона или по тяхно писмено мотивирано искане.

Срок за съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват само докато са необходими за целите на обработването.

Лични данни на купувачи на медицински изделия се съхраняват до изтичане на гаранционните срокове на съответните изделия, определени от производителите им, като продължителният срок на съхранение не нарушава Ваши права, а гарантира спокойствието Ви като наш партньор в грижата за пациента.

Личните данни, обработвани на основание съгласие, се съхраняват до оттеглянето му.

Обработването на лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договор налага съхранение на данните за срок до 5 години от датата на сключване на договора, поради законови изисквания и с оглед реализиране, установяване и защита на съдебни претенции.

Личните данни, обработвани само на основание легитимен интерес за целите на директния маркетинг, се съхраняват до подаване на възражение от клиента.

 

Вашите права

Във връзка със защитата на личните Ви данни имате следните права:

– Право на информация – да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Съобщение за поверителност.

– Право на достъп – да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и да получите достъп до тях, включително безплатно копие, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.

– Право на коригиране – да поискате да бъдат коригирани неточни, непълни или неактуални Ваши лични данни.

– Право на изтриване – да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато повече не са необходими за посочените по-горе цели, бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни, оттеглите съгласието си, ако личните данни се обработват на това основание, или подадете основателно възражение срещу обработването на основание легитимен интерес.

– Право на ограничаване на обработването – да поискате ограничаване обработването на личните Ви данни, когато оспорвате тяхната точност, за срок, който позволява извършването на проверка точността на данните и др.

– Право на възражение – в случаите, когато данните Ви се обработват на основание легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на това основание. След възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на лични данни ще бъде незабавно преустановено.

– Право да оттеглите съгласие – в случаите, в които обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието ще прекратим обработването на Вашите лични данни и те ще бъдат изтрити, ако няма друго основание за обработването им.

– Право на преносимост – в случаите, в които личните Ви данни се обработват на основание съгласие или договор и по автоматизиран начин, имате право да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без препятстване от наша страна.

– Право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

За да упражните правата си е необходимо да ни изпратите съобщение на следния имейл адрес office@ultradental.net, или по пощата или на място на адрес гр. София, бул. “Николай Хайтов” № 34, партер, магазин 3.

Предоставянето на Вашите лични данни има доброволен характер и е необходимо за сключване на договор за покупка на медицински изделия или договор за обучение. Ако данните не бъдат предоставени не бихме могли да изпълним сключения с вас договор, като например да Ви доставим поръчаните от Вас изделия или да ви допуснем до обучение.

Допълнителна информация

За получаване на допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни можете да се обърнете към нас на следния имейл адрес office@ultradental.net или на адрес гр. София, бул. “Николай Хайтов” № 34, партер, магазин 3.